The most pressing issue is the challenge of linking communications and business strategies.” Logeion-voorzitter Ron van der Jagt gebruikt deze conclusie uit de Europese communicatiemonitor van de EACD in zijn inleidende woorden van dit boek. Om vervolgens vast te stellen dat dit boek hiervoor de kennisbasis kan bieden. Een flink compliment richting Piet Hein Coebergh, auteur van dit standaardwerk van ruim vier honderd bladzijden vol vlot getekende modellen, theorieën met uitgebreide bronvermeldingen en voorbeelden.

Geschreven om relevante theorie en praktijk van het beroepenveld voor communicatie­professionals in Nederland in samenhang te begrijpen. En dat met een blikveld dat breder is dan het gemiddelde handboek communicatie. In zijn inleiding noemt Coebergh vier praktische dilemma’s van waaruit keuzen gemaakt moeten worden: verzoenen versus kiezen; open versus gesloten; monoloog versus dialoog; feit versus boodschap. Deze dilemma’s deden mij denken aan het strategisch kruispunt van Betteke Ruler, een model wat ik trouwens in dit boek weer niet tegenkwam.

Daarna volgen vier delen. Deel 1 zet communicatiemanagement centraal. De koppeling van communicatie aan de organisatie in deel 2 laat zien hoe communicatie gekoppeld kan worden aan de vitale bedrijfsprocessen (zoals: innovatie, strategie, HRM, leiderschap en duurzaamheid) en daarmee onderwerp van gesprek moet zijn in de bestuurskamer. Waar dat vervolgens toe kan leiden, wordt mooi zichtbaar in het derde deel, waarin aan de hand van tien communicatiedisciplines het beroepenveld van communicatieprofessionals wordt geschetst. Het vierde en laatste deel stelt betrokkenheid door dialoog centraal.

Door de veelomvattendheid en het encyclopedische karakter van dit boek konden niet alle onderwerpen helemaal worden uitgewerkt, en soms zijn ze ook niet even logisch gegroepeerd. Het duurt tot pagina 378 voor het model van de krachtenveldanalyse en een analyse van stakeholders aan bod komt, in het onderdeel over dialoog met burgers. Verder had ik meer uitwerking verwacht van de verschillende soorten mogelijke communicatiestrategieën , zoals dat bijvoorbeeld gebeurt met de indeling in twaalf vormen van Wil Michels.

Hoe dan ook: dit boek is bijzonder door zijn breedte en de manier waarop het ons vak in kaart brengt. Het biedt een raamwerk voor strategische communicatie en de basis voor verdere verdieping. Het is zo echt een factotum voor de communicatie­professional.

De communicatieprofessional. Een inleiding tot theorie en praktijk van het beroepenveld. Piet Hein Coebergh, eerste druk 2015, ISBN 978 90 01847690, Noordhoff uitgevers Groningen/Houten, 2015, 438 blz. € 46,90

Delen
Deel het bericht in je netwerk
Verzenden